วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การเพิ่มรูปภาพ


.......การเพิ่มรูปภาพในส่วนบทความทำได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 กสด่ฟกวดาฟกวดส่กดวสาฟ่กวดสฟ่กดสากดวฟกดฟสกาดฟวสกาดฟด
ขั้ตที่ 2 กวสดาฟวกสด่ฟกวสดาฟกวสดาฟกวสดาฟวกสาด่ฟวกสาดฟวกสาวาด
ขั้นที่ 3 กหดสาฟ่กดวสฟากดวสากดวสฟาก่ดวสาก่ดฟวสกาดวสกาดวสกาดวสกด
ขั้นที่ 4 กหดสวาฟกดวสาฟ่กดวสาฟ่กดวสากดวฟสาก่ดวฟสกาดสา
ขั้นที่ 5 ฟหวสกาด่ฟวสหกาด่ฟวกสาด่ฟวกสาด่ฟวสกาด่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภูเขาสีนำเงิน

ภูเขาสีนำเงิน

ภาพดอกบัว

ภาพดอกบัว

พระอาทิตย์ตกดิน

พระอาทิตย์ตกดิน