วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การเพิ่มรูปภาพ


.......การเพิ่มรูปภาพในส่วนบทความทำได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 กสด่ฟกวดาฟกวดส่กดวสาฟ่กวดสฟ่กดสากดวฟกดฟสกาดฟวสกาดฟด
ขั้ตที่ 2 กวสดาฟวกสด่ฟกวสดาฟกวสดาฟกวสดาฟวกสาด่ฟวกสาดฟวกสาวาด
ขั้นที่ 3 กหดสาฟ่กดวสฟากดวสากดวสฟาก่ดวสาก่ดฟวสกาดวสกาดวสกาดวสกด
ขั้นที่ 4 กหดสวาฟกดวสาฟ่กดวสาฟ่กดวสากดวฟสาก่ดวฟสกาดสา
ขั้นที่ 5 ฟหวสกาด่ฟวสหกาด่ฟวกสาด่ฟวกสาด่ฟวสกาด่

การเรียนเว็บบล็อก

........เว็บบล็อกเป็นเว็บบไซต์พันธุ์ใหม่ที่ดำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก
ฟกสาฟ่กวดสฟากดวสฟากดวฟสก่ดฟสกด่ฟสกดฟก
ฟหกดสฟหกดวฟสหกาดฟวสกาด่ฟวสกด่ฟกสดาฟวสกาดฟกด
ฟหกดสฟห่กดวสฟากดวฟสาก่ดฟวสกาดฟหวสกด่ฟสหกด่ฟวสกาด่ฟกด

ภูเขาสีนำเงิน

ภูเขาสีนำเงิน

ภาพดอกบัว

ภาพดอกบัว

พระอาทิตย์ตกดิน

พระอาทิตย์ตกดิน